Nota legal

O presente aviso legal establece as condicións de uso do sitio web www.ifevi.com/www.ifevi.es (en diante Web), que o INSTITUTO FEIRAL DE VIGO (en diante IFEVI), con domicilio social en Avda. do Aeroporto, 772, Cotogrande, 36318 de Vigo, con CIF G-36.845.832, Fundación inscrita no rexistro 1998/30 de fundacións da Xunta , pon a disposición dos usuarios.

O acceso ao sitio Web atribúe a condición de Usuario e implica a aceptación plena e sen reservas por parte do Usuario, de todas e cada unha das condicións incluídas neste Aviso legal.

Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio Web así como dos seus contidos pertencen, ben a IFEVI, ben a terceiras persoas, polo que ningún Usuario está autorizado a facer uso deles, nin imprimilos nin almacenalos baixo ningún soporte físico en ningún caso que non sexa o da súa utilización persoal e privada. Quedando, pois prohibida a modificación, descompilación ou a utilización comercial de calquera parte da mesma.

IFEVI resérvase o dereito a modificar unilateralmente, en calquera momento e sen aviso previo, a presentación e configuración do sitio Web, así como tamén se reserva o dereito a modificar ou eliminar, en calquera momento e sen previo aviso, os servizos e contidos e as condicións requeridas para acceder ou utilizar a Web e os servizos e contidos, en función das variacións da información da que IFEVI dispón.

Tan só autorízase a utilización dos contidos do dominio Web con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou se faga referencia á fonte, sendo o Usuario, o único responsable do mal uso dos mesmos.

Para acceder á información contida no sitio Web e facer uso dos servizos ofrecidos, os menores de idade deben obter previamente permiso dos seus pais, tutores ou representantes legais.

Os datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados na Web, son recopilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nos mesmos sen que, o seu acceso, xere relación comercial, contractual ou profesional entre os Usuarios e IFEVI.

Ligazóns e hipertexto que, no seu caso, posibiliten o acceso a través do sitio Web a prestaciones e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control de IFEVI, polo que este non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de cualesquiera efectos que puidesen derivarse de devandita información.

Conforme ao previsto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos persoais fornecidos a través da web, formarán parte dun fichero automatizado ou non, responsabilidade da fundación, co fin de que poidan ser utilizados cunha finalidade comercial, operativa e de xestión das actividades propias do obxecto social de IFEVI, así como para poñernos en contacto con vostede a través de calquera medio de comunicación (correo postal, correo electrónico, fax, ?) e manterlle informado sobre os servizos, produtos, eventos e actividades da Fundación. Esta únicamente conservará os seus datos, unha vez finalizada toda a relación co usuario, para cumprir obrigacións legais e comunicados aos organismos públicos que, amparados na Lei correspondente, solicítenos.

A cumplimentación dos datos solicitados é de carácter facultativo, no entanto, a negativa a facilitar devanditos datos de contacto ou a incorrección dos mesmos, podería determinar a imposibilidad de manterlle informado conforme á finalidade indicada.

IFEVI procederá á cancelación dos datos recollidos cando deixen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que fosen recabados ou rexistrados.

No caso de que os datos recolleitos utilizásense para unha finalidade distinta para a cal fosen recabados ou recolleitos se requerirá o consentimento previo dos interesados.

IFEVI adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridad dos datos, así como para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Os usuarios cuxos datos sexan obxecto de tratamento poderán ejercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos términos especificados na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, conforme ao procedemento legalmente establecido. Estes dereitos poderán ser ejercitados dirixindo comunicación por escrito á seguinte dirección: INSTITUTO FEIRAL DE VIGO, IFEVI, Avda. do Aeroporto, 772, 2ª planta, Cotogrande, 36318 de Vigo.

O Usuario ten terminantemente prohibido introducir calquera tipo de virus no dominio Web, así como intentar acceder aos datos do mesmo, modificalos, acceder ás contas de correo, mensaxes, etc.

IFEVI proporciona o sitio Web "tal cal", "con todos os seus fallos" e "segundo disponibilidad" e o Usuario asume todo o risco da calidade, do funcionamento, da exactitude e do esforzo satisfactorios. IFEVI non garante a disponibilidad e continuidade do funcionamento da Web e dos servizos e contidos incluídos.

IFEVI non garante a calidade, exactitude, fiabilidad, corrección ou moralidad dos datos, programas, informacións ou opinións, calquera que sexa a orixe, que circulen pola súa rede ou polas redes ás que o Usuario poida acceder a través da Web. En xeral, non existen garantías máis aló do previsto expresamente nas presentes condicións e o Cliente acepta expresamente deixar exenta á Fundación de calquera responsabilidade relacionada coa Web. O Usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións, incluídos entre outros os indirectos, consecuenciales, especiais, incidentales ou punitivos, que puidesen derivarse do acceso a devanditos contidos así como da súa reprodución ou difusión.

IFEVI non será responsable das infracciones de calquera Usuario que afecten aos dereitos doutro Usuario da Web, ou de terceiros, incluíndo os dereitos de copyright, marcas, patentes, información confidencial e calquera outro dereito de propiedade intelectual ou industrial.

IFEVI non será responsable de danos e prexuízos que puidesen derivarse da acción de ?Software malicioso?, como virus, gusanos, bombas lóxicas, ou da corrupción ou perda de datos ou danos ao software ou hardware. Así mesmo, é responsabilidade do Usuario comprobar a existencia de virus en datos e documentos adjuntos descargados do sitio Web.

IFEVI fará uso das accións civís ou penais que por lei corresponda, ante calquera utilización indebida do seu dominio Web. Os litixios que puidesen xurdir en relación a este dominio rexeranse únicamente polo dereito español, someténdose aos Xulgados e Tribunais competentes de Vigo.

Outra información de interese

Síguenos

pabellon 1